SPORTKRÉM PIACKUTATÁS

Mondja el véleményét a sportkrémekről és nyerhet egy doboz Nicoflex medi forte sportkrémet (50g). Az első 100 válaszadó részére biztosítunk Nicoflex sportkrémet, ezért érdemes minél előbb kitölteni a kérdőívet.

Válaszadási határidő: 2024. május 31. éjfél
Válaszadók emailben történő értesítésének határideje: 2024. 06. 07. 13:00

SPORTKRÉM PIACKUTATÁS SZABÁLYZAT

A Piackutatás szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a MEDIMPEX Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Lehel u. 11., cégjegyzékszám: 01-10-041764, a továbbiakban: Szervező) által szervezett Sportkrém piackutatás – elnevezésű Piackutatásra. A Piackutatás a Google által üzemeltetett online felületen, azaz a Google Űrlapok (Google Forms) weboldalon, a https://forms.gle/x9TjXz67EKErPUpY9 oldalon (a továbbiakban: Űrlap) érhető el. A Piackutatásban résztvevő jelentkező a részvétellel elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 1. A Piackutatásban résztvevő személyek

A Piackutatásban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Piackutatásból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Válaszadó).

 1. A tesztelésben NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
  1. a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek közeli hozzátartozói;
  2. egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek közeli hozzátartozói. A Piackutatásból Szervező kizárja azt a Válaszadót, aki bármilyen módon veszélyezteti a Piackutatás tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzat mellékletét képező Adatvédelmi Tájékoztatóban (a továbbiakban: Adatvédelmi Tájékoztató) meghatározott hozzájárulását a Piackutatás időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező a Válaszadónak külön értesítést nem küld. A Válaszadó kijelenti, hogy a Piackutatásra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.
 2. A Piackutatás leírása

A Piackutatásban Szervező a jelen Szabályzatban meghatározott terméket ad azok között, akik a Piackutatási felületen feltett minden kötelező kérdésre válaszolnak.

 1. A Piackutatás időtartama

A Piackutatás 2024.04.27-től 2024.05.31-ig zajlik. A Piackutatásban részt venni, arra jelentkezni a Piackutatás meghirdetésének időpontjától, a Piackutatás utolsó napján 24:00 óráig lehetséges. A Piackutatás időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek, azok a kérdőív értékelésekor nem vesznek részt.

 1. Jelentkezés a Piackutatásra, részvételi feltételek
 2. A Válaszadók közül kizárólag azok vehetnek részt, és kaphatnak terméket, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik. A Piackutatásban azok vehetnek részt, akik

  1. a Piackutatás felületén az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott azonosító adataik ugyanott meghatározott módon történő kezeléséhez hozzájárulásukat adják, a Piackutatás felületén regisztrálnak, az adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadásával, oly módon, hogy az adatok a Válaszadó érvényes személyazonosító okmányán szereplő adatokkal egyezőek legyenek,
  2. a 2. pontban megjelölt kérdésekre a https://docs.google.com/forms/d/1Kz53AVnvjOTUS733bLO5B5yBSIvVoUTt48q5mOzEaC8/prefill Piackutatási felületen valós azonosító adatokat és értékelhető választ adnak,
  3. mind az a) pont szerinti, mind a b) pont szerinti adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési hozzájárulásukat fenntartják a Piackutatás időtartama, a kérdőív értékelése, valamint az termék átvételének ideje alatt.
 1. Ajándék

A jelen Piackutatási szabályzat feltételeinek megfelelő Válaszadóknak – amennyiben a Válaszadó a kérdőíven a „kérem” lehetőséget jelöli be – a Szervező terméket ad át. A Szervező által átadásra kerülő termék: Nicoflex medi forte sportkrém (50g). Az termék másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. Az termékkel kapcsolatban felmerülő esetleges adókötelezettség teljesítése érdekében a Szervező és a Válaszadók kötelesek együttműködni. A nyeremény átadása során (annak körülményeire tekintettel) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 76. § (3) és (5) bekezdésében foglaltak az irányadók, azaz a Piackutatás során alkalmazandó rendelkezésekre való tekintettel, ezek után a személyi jövedelemadó bevallási és befizetési kötelezettség a kifizetőt terheli. Kifizetőnek a Szervező minősül. A Szervező az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Piackutatásban nem sorsol ki.

 1. A termékek kiosztása

A piackutatás lezárása és a válaszadók kiértesítésének határidej: 2024.06.07. 13:00 órakor történik.

 1. Nyertesek értesítése

A Válaszadókat a Piackutatásra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen 21 munkanapon belül, emailben értesíti. Az termékek a Válaszadó általi válasz e-mail-ben megadott címre futárszolgálattal vagy postán kerülnek kiküldésre, illetve lehetőség van személyes átvételre a Szervező székhelyén: Medimpex Zrt., 1134 Budapest, Lehel u. 11.

 1. Az termékek kézbesítése, átvétele
  1. A Válaszadók kötelesek együttműködni a Szervezővel az termék átvétele, illetve igénybevétele érdekében. Amennyiben a kötelezettségüknek a Szervező ismételt felszólítása ellenére sem tesznek eleget, különösen, ha az terméket határidőben nem veszik át, és az termék átvétele ezért meghiúsul, az termék a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, az emiatt felmerült kárért semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező nem vállal azért felelősséget, ha a Válaszadó által helytelenül megadott adatok miatt az ajándéktárgy kézbesítése, átadása nem lehetséges.
 1. Felelősség

A Piackutatásra történő jelentkezések hiányosságáért (név-, cím- vagy egyéb elírás, fiktív adatok közlése stb.), az ezekből adódó értesítési, vagy szállítási késedelemért vagy az átadás meghiúsulásáért a Szervező nem vállal felelősséget. A Válaszadók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Piackutatásra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Válaszadókat terheli. A Szervező az termékek minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Válaszadó az termék hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Piackutatásokban való részvétel során, a Piackutatás esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Piackutatás során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Válaszadó a Piackutatásban történő részvétellel kifejezetten lemond a Piackutatás lebonyolításával, az termékekkel, a válaszadókkal kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről. A Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Piackutatás időtartama alatt a Piackutatás, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért. Amennyiben a Válaszadó magatartása következtében, vagy azzal összefüggésben harmadik személy, vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Válaszadó köteles minden, a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Válaszadó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben a Szervezőt éri.

 1. Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. A Szabályzat a Piackutatás időtartama alatt elérhető a Piackutatási felületen, valamint a sorsolást követő 90 napig a https://nicoflex.hu/piackutatas/ oldalon. Amennyiben a Piackutatással kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Piackutatásra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről kesztermek@medimpex.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Piackutatás elnevezését.

 1. Adatvédelem

Az Adatkezelési tájékoztatót az alábbi linken találja: https://nicoflex.hu/adatkezelesi-tajekoztato/.